Login FormMercurius & Manifestatie

Jung komt in zijn boek Symboliek van de Geest met betrekking tot deze mythologische figuur Mercurius tot de volgende eigenschappen:

a. Mercurius bestaat uit alle tegenstellingen die men zich voor kan stellen. Hij bezit een duidelijke dualiteit, waaraan echter steeds als eenheid een naam gegeven wordt, al kunnen ook vele innerlijke tegenstrijdigheden in evenveel verschillende, schijnbaar zelfstandige gestalten dramatisch uiteenvallen.
b. Hij is fysisch en geestelijk tegelijk.
c. Hij is het proces van transformatie van het lagere, fysische in het hogere, geestelijke en vice versa.
d. Hij is en duivel en een heiland, die de weg wijst. Hij bezit een evasieve listigheid en is de godheid, zoals deze zich in de moederlijke natuur aan de mensen toont.
e. Hij is het spiegelbeeld van de mystieke ervaring van de artiflex, die met het opus alchymicum gepaard gaat.
f. Als beeld van deze ervaring stelt hij enerzijds het Zelf voor, anderzijds het individuatieproces en krachtens de onbegrensdheid van zijn omschrijving ook het collectief onbewuste.

Sinds de nieuwste ontdekkingen binnen de kwantumfysica zou er een non-lokale ruimte zijn, waar geen waarneming mogelijk is en fungeert als veld van oneindige potentialiteit en waar toegang tot is door middel van intentie en vrije wil. De wereld is niet maakbaar en maakbaar tegelijk en door het verruimen van die vrije speelruimte kunnen we leren om een steeds een ruimer perspectief in te nemen en er zich een andere persoonlijke werkelijkheid ontvouwt. Het klassieke en moderne wereldbeeld zorgt dat we, hoe we naar de werkelijkheid aankijken en met elkaar er over communiceren, zonder dat we dat nu altijd in de gaten hebben, werken met een soort consensus realiteit:

lichaam en geest gescheiden
bewustzijn zetelt in hypofyse
alles is ontleedbaar
na ontleding werkelijke aard object
onveranderlijke structuur tijd/ruimte
eenduidige objectieve werkelijkheid
causaliteitsprincipe onbeperkt geldig
statistische waarnemingen
oorzaak gebeurtenissen ''buiten''

non-lokale ruimte
deze beïnvloedt tijdruimte
energie gaat niet verloren
waarneming schept werkelijkheid
onruimtelijk, ontijdelijk
organisator wereld der zintuigen
hersenen faciliteren bewustzijn
vrije wil, intentie geven toegang
tot non-lokale ruimte als veld van
oneindige potentialiteit

RAPP/CADT/MBTI Brochure The Red Book Beroepsvereniging
• Weten wie je werkelijk bent?
• Welke zijn jouw kernkwaliteiten en leiderschapstijlen?
• Jouw 'sacred contract', jouw persoonlijke mythologie kennen?
Inclusief uitgebreide schriftelijke rapportage. Lees meer..
Bezoek ook: logo vitaal_100px en: SP DEF
  

De plakfactor: 'Het zijn niet de gebeurtenissen in ons leven die onze toekomst en gezondheid bepalen, maar onze visie en emotionele lading die er aan kleven. We worden voor 90% onbewust aangestuurd'. Download brochure

jung_red_book_1'The Red Book' is een verzameling manuscripten waarin Carl Gustav Jung (1875-1961) de hallucinaties beschrijft (en schildert) die hij tijdens en na een een diepe mentale crisis had. Dit boek, ook wel ´Liber Novus´ genoemd, biedt een unieke kijk in de psyche van de grondlegger van de analytische psychologie en is bovendien een lust voor het oog. Zie 'Films' voor meer informatie.

jvatnJVATN is de onafhankelijke beroepsvereniging voor Jungiaans Analytisch Therapeuten in Nederland. De JVATN draagt zorg voor de kwaliteitsborging van de bij ons aangesloten Analytisch therapeut, en ondersteunt deze waar nodig in de professionele uitoefening van zijn/haar taak.